Posturi Vacante

IMSP SPITALUL RAIONAL SÎNGEREI

anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătații aprobat prin ordinul Ministerului Sănătații 139-p din 15.10.2015 .

 1. Medic internist - 2,0 unități
 2. Medic ATI – 2,0 unități
 3. Medic otorinolaringolog – 1,0 unitate
 4. Medic oftalmolog — 1,0 unitate
 5. Medic narcolog- 1,0 unitate
 6. Medic neurolog - 1,0 unitate
 7. Farmacist cu studii superioare - 1,0 unitate
 8. Farmacist-laborant cu studii medii - 1,0 unitate
 9. Bioinginer - 1,0 unitate
 1. Deține cetățenia Republicii Moldova sau are cetatenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 2. Posedă limba de stat scris și vorbit;
 3. Este în capacitate deplina de exercițiu;
 4. Are starea de sanătate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 5. Nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni, incompatibila cu exercitarea funcției;
 6. Îndeplinește condițiile de studii prevazute de lege pentru postul respectiv;
 7. Îndeplineste condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
 1. Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante;
 2. Copiile diplomeIor de studii și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari sau instruiri;
 3. Copie conformă cu originalul a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverință care sa ateste  vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 4. Declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candideaza:
 5. Adeverința medicală care să ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 6. Curriculum vitae;
 7. Copie a certificatului de casatorie sau copii dupa documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;
 8. 2 referințe de la locurile anterioare de lucru. (la necesitate) 

Note: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate impreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicitatii acestora. Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu conditia ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare)

Regulament privind angajarea prin concurs

Ordin MSMPS nr.139-P